May 18, 2021

“ศรีสุวรรณ” เดือด จี้สึก สอบด่วน ปมพระมหาสมปอง

ศรีสุวรรณ ร้อง อนุชา จี้ สำนักพุทธฯ สอบ พระมหาสมปอง ปม รีวิวสินค้า-นั่ง

ที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอล ระบุ เป็นโลกวัชชะ อาจต้องอธิกรณ์เข้าข่ายอวดอุตตริมนุสสธัมม์

วันที่ 4 พ.ค.2564 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า

ตามที่ปรากฏในโชเชียลมีเดียและสื่อมวลชนอย่างแพร่หลาย กรณีที่ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

พระนักเทศน์ชื่อดังแห่งวัดสร้อยทอง

ได้ช่วยรีวิวแนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้กับบริษัทเอกชนรายหนึ่ง

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า โดยช่วยโฆษณาสรรพคุณให้อย่างเลิศเลอไม่กระดากปาก ทั้ง ๆ

ที่ฐานานุรูปของตนนั้นเป็นถึงสมณะหรือเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนา

เป็นสาวกขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้อนุญาตให้เป็นตัวแทนของพระองค์ในกา

รเผยแพร่หลักธรรมเพื่อให้ทุกคนหลุดพ้นจากกิเสสตัณหามุ่งสู่นิพพานเป็นที่ตั้ง

หาใช่ทำตนเป็นสาวกของบริษัทเอกชน ที่มุ่งแสวงหากำไรและผลประโยชน์เป็นอาจิณไม่

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า การกระทำดังกล่าว เป็นโลกวัชชะ ที่ถูกสังคมย่อมติเตียน

และอาจต้องอธิกรณ์เข้าข่ายอวดอุตตริมนุสสธัมม์

คือ การโอ้อวดความสามารถของตัวเอง อันเป็นโทษที่ร้ายแรงหนึ่งในปาราชิก ข้อที่ 4

ซึ่งอาจต้องหลุดพ้นจากการเป็นพระภิกษุได้ นอกจากนี้

ล่าสุดพระมหาสมปองยังได้ยอมรับไปเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้กับสโมสรฟุตบอล

ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจเอกชน

เพื่อหวังสร้างภาพลักษณ์ทำการตลาดสร้างกำไรให้กับสโมสร

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า อันขัดต่อศีลบัญญัติ 227 ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามภิกษุไว้โดยชัดแจ้ง

บุคคลใดก็ตามที่กระทำการดังกล่าวได้ อาจมิใช่การกระทำของพระภิกษุผู้มีศีลในบวรพุทธศาสนา

“ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขาของมหาเถรสมาคม

จักต้องรีบดำเนินการไต่สวนและสอบสวนกรณีดังกล่าวเสียโดยเร็ว

เพื่อไม่ให้ผู้ใดก็ตามที่โกนหัวห่มเหลืองแล้วแสร้งมาทำตนเป็นพระให้ผู้คนหลงกราบไหว้

มากระทำการอันไม่เหมาะสม ทำลายพระพุทธศาสนาเยี่ยงนี้ได้” นายศรีสุวรรณ กล่าว