June 23, 2021

ชัดเจน! ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศเผยแพร่

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (901 แลนด์) พ.ศ.2564

วานนี้ (14 พ.ค.2564) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน 901 แลนด์ พ.ศ.2564

ความว่า ด้วย กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ดำเนินการรณรงค์และกวดขันวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ ทางถนนในบริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชุนและสถานที่ราชการที่สำคัญ

จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับ หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการกำหนดอัตราความเร็วของรถและการใช้เสียง ในถนนสายต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (38) และมาตรา 139 (6) (20) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติ ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล

ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ที่ตราขึ้น เพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 524/2562 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 แต่งตั้ง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นหัวหน้า เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (๙๐๑ แลนด์) พ.ศ.2564”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 จำกัดความเร็ว ไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกพาณิชยการ

ข้อ 4 ห้ามใช้เสียงบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (๙๐๑ แลนด์) ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

4.1 ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกพาณิชยการ

4.2 ถนนพระรามที่ 5 ตั้งแต่แยกพาณิชยการ ถึงแยกวัดเบญจมบพิตร

4.3 ถนนสวรรคโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกเสาวนีย์

ข้อ 5 นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ

หรือคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

พลตำรวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร